TIM: (14) 9.8104.0896
Vivo: (14) 9.9716.5429
(14) 9.9716.5429
valeiro.pousa1 (skype)